ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

วิธีใช้ ฟิล์มหด ( SHRINK FILM )

การวัดขนาดการเลือกขนาดฟิล์มหด การแพ็คฟิล์มหด การเก็บรักษา

การวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ และการเลือกขนาด ฟิล์มหด (SHRINK FILM)

  1. วัดขนาดเส้นรอบวงของบรรจุภัณฑ์ ( กล่อง,โหล.ขวด,กระปุก ฯลฯ) ในส่วนที่กว้างที่สุด (หน่วยเป็น นิ้ว หรือ เซนติเมตร)
  2. นำความยาวเส้นรอบวงที่ได้ในข้อ 1. หารด้วย 2 จะได้ ความกว้าง ของขนาด ฟิล์มหดที่ใช้งาน ( ควรเผื่อความกว้างที่ได้ อีก 1/4 นิ้ว หรือ 1 เซนติเมตร หรือมากกว่านี้โดยพิจารณาจากขนาดของสินค้า )
  3. วัดความยาวของบรรจุภัณฑ์ บวกด้วยความกว้างของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ จะได้ขนาด ความยาวของ ฟิล์มหดที่ต้องการ ( โดยประมาณ )

ฟิล์มหด PVC ตัดเปิด สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ตัดเปิด
ฟิล์มหด PVC รีดแบน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดแบน
ฟิล์มหด PVC รีดโค้ง สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดโค้ง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกน

การแพ็คฟิล์มหด

  1. ใส่บรรจุภัณฑ์ ลงในฟิล์มหด ให้สุด ( กรณีเป็นแบบ รีดแบน และ รีดโค้ง ) หรือ กึ่งกลางฟิล์มหด ( กรณีแบบ ตัดเปิด ) / **กรณีต้องการปิดปากถุงสามารถใช้กับเครื่องซีลถุงได้**
  2. ใช้เครื่องเป่าลมร้อน (ไดร์อุตสาหกรรม 1,200-2,000 วัตต์) เป่าบริเวณปากถุงฟิล์มหดก่อน และ เป่าไล่ตามขอบถุง จากนั้นค่อยๆเป่าเก็บในส่วนที่เหลือ
  3. กรณีใช้อุโมงค์หดความร้อน ( เครื่องอบฟิล์มหด) ให้ปรับค่าความร้อน และ ค่าความเร็วของสายพาน ตามความเหมาะสมกับบรรจุภํณฑ์

                     ถ้าการหดตัวของฟิล์มเร็วไป ควรปรับลดอุณหภูมิที่ใช้ หรือ ปรับเพิ่มความเร็วของสายพาน หรือ ปรับ ทั้งสองอย่าง

                     ถ้าการหดตัวของฟิล์มน้อยไป ควรปรับเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ หรือ ปรับลดความเร็วของสายพาน หรือ ปรับ ทั้งสองอย่าง

การเก็บรักษาฟิล์มหด 

                    1.ควรเก็บในที่ร่มที่อากาศถ่ายเท

                    2.หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด

Desktop Site